DİĞER YAZARLARIMIZ
Dr.Muhtar F.BEYDILI رجال يأتي بهم التاريخ ورجال يصنعون التاريخ
الصحفي و الباحث هاشم محمدوف فاتح قره باغ وقبضته الحديدية
Dr.Muhtar F.BEYDILI Туркмены (огузы) «Туркмены Мира»
الدكتور مختار فاتح بي ديلي كي لا تنسى انتصارها... تركيا القلعة الأخيرة
الصحفي و الباحث هاشم محمدوف ممر زانغازور،إنجاز تاريخي لأذربيجان
سليمان اسماعيل بيلي مدينة اغدام الاذربيجانية بقى بدون سقف
هاشم محمدوف العلاقات الدبلوماسية و الإقتصادية بين اذربيجان 
Süleyman İsmayılbəyli مجزرة خوجالي
Elnur Mustafayev مأساة الإنسانية تتجلى في مجزرة خوجالي
عاقل علي عسكر- صحفي ومحلل سياسي إنشاء مركز مراقبة تركي روسي مشترك في قره باغ
Dr.Muhtar BEYDILI لم تتم محاكمة المسؤولين عن مذبحة 20 يناير في باكو
Mirsamir Memmedov Bakude yaşanmış 20 ocak katliamının sorumluları hayla yarqılanmadı
Lamiya İsazade Tarihi sefer, tarihi Zafer!
الاستاذ عبد الحميد خلف الابراهيم حاج نعسان آغا
Lamiya İsazade Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi Artıq Keçmişdə Qaldı
Dr.Muhtar BEYDILI ماذا حدث في موسكو اثناء اجتماع بوتين علييف
Dr.Muhtar BEYDILI Biz Halab Türkləri olarak İnanırıq və əminik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Türkiyə-Azərbaycan Birliyi təmin edəcəkdir.
Dr.Muhtar BEYDILI Oğuz Kağan Bozok Kolunun Günhan Oğullarının Alkırevli-Alkarevli Elbeyli Türkmenleri
Suphi Saatçi Türkmeneli Coğrafyasının Bekçileri Türkmen Gençleridir
Dr.Muhtar BEYDILI BİRLİKTE TAHRİRE DOĞRU YOL ALALIM TÜRKMEN GENÇLERİ BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZDIR
Prof.Dr.Mustafa Kafalı Suriye Türkleri: Fırat’ın Doğusu da Türk, Batısı da
Prof.Dr.Mustafa Kafalı Suriye’de Türkmen Köyleri ve Ankara Antlaşması Hükümleri
AYŞE HÜR Meğerse Suriye'de Türkmenler yaşarmış!
Dr.Muhtar BEYDILI Arkadagly Ataýurdum Türkmenistan Siriya Türkmenleri Sizinle !
Dr.Muhtar BEYDILI الشاعر التركماني مختوم قولي
Doç.Dr.Enver ÇAKAR XVI. YÜZYILDA SURİYE TÜRKMENLERİ
Nevin Balta Türkmen Yerleşimi Halep, Gaziantep ve Kilis
Prof.Dr.Abdulhalik BAKIR KUZEY SURİYE’DEKİ TÜRKMEN YERLEŞİMLERİNİN ÇAĞDAŞ TARİHİ VE STRATEJİK ALTYAPISI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME***Türk Dünyası Araştırmaları
Prof.Dr.MEHMET EROL Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması
Dr.Muhtar BEYDILI Türkmenler Çok Zor Durumda! Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyorlar.
Dr.Muhtar BEYDILI حكاية التركمان في بلاد الشام التي لم تحكى بعد
Ayfer GÜLER Suriye’de Türklüğün Gür Sesi: Genç Türkmenler
Dr.Muhtar BEYDILI Suriye Türkmen Dağı'nda yaşayan Bayırbucak Türkmenleri
Dr.Muhtar F.BEYDILI “Dünya durdukça Türkmenistan yaşasın”
Aydın BALCI
Suriyeli Türkmenler 15.05.2015 - AFRİN'DE TÜRK­MEN­LER ve REJİMİN TÜRK­MEN­LE­RE KARŞI GENEL TU­TU­MU

AFRİN´DE TÜRK­MEN­LER ve REJİMİN TÜRK­MEN­LE­RE KARŞI GENEL TU­TU­MU

AFRİN´DE TÜRK­MEN­LER ve REJİMİN TÜRK­MEN­LE­RE KARŞI GENEL TU­TU­MU

Aydın BALCI

Zey­tin­da­lı ha­re­ka­tı´nın­ya­kın he­def­le­rin­den biri Afrin…Tür­ki­ye sı­nı­rı­na yakın Türk­men­le­rin yaşam çev­re­si olan bu kent PKK un­sur­la­rı ta­ra­fın­dan kont­rol edil­mek­te­dir.(Belki de ben bu ya­zı­yı ya­zar­ken Afrin te­miz­len­miş olur.)PKK yü­zün­den ül­ke­nin etnik da­ğı­lı­mı de­ğiş­miş ve nüfus azal­mış­tır.Türk­men­le­rin de hedef ol­du­ğu bu yıp­rat­ma aşa­ma­sın­da Türk­men­ler ger­çek­ten büyük bir di­re­niş gös­ter­miş­tir.Azez-Af­rin hattı Halep´in ku­ze­yin­de ol­du­ğu için PKK yu­va­lan­ma­sı­na zemin ha­zır­la­mış­tı.Ancak bu ha­re­kat ile bu­ra­da­ki yu­va­lan­ma­lar te­miz­len­me­ye baş­lan­mış­tır.Tabii ki geç ka­lın­mış bir ha­re­kat olan Zey­tin­da­lı Ha­re­ka­tı´nın bu ek­sik­li­ği çok ça­lış­mak­la gi­de­ril­me­ye ça­lı­şıl­mak­ta­dır.Afrin´in ilk hedef ol­du­ğu bu ha­re­kat­ta ger­çek­ten böl­ge­de­ki Türk­men var­lı­ğı­nın far­kı­na va­rıl­mış­tır.İşte bu var­lı­ğın ço­ğun­lu­ğu şimdi Tür­ki­ye´dedir.​PKK´nın zul­mü­ne karşı di­re­nen ancak başka un­sur­la­rın des­te­ği or­ta­ya çık­tı­ğın­da di­re­niş gös­te­ri­le­me­ye­ce­ği­ni an­la­yan grup­lar Tür­ki­ye´ye kay­mış­tır.Ora­da­ki nüfus ek­sik­li­ğin­den fay­da­la­nan kuv­vet­len­di­ril­miş terör un­sur­la­rı orayı ta­ma­men ele ge­çir­miş­ler­dir.Af­rin-Azez hat­tın­da­ki köy­lerİkidam,Dam,Ku­zu­cu­pı­nar,Ar­pa­vi­ren,Dik­me­taş,Koz­cu­pı­nar,Um­ran­lı,Bü­yük­kar­gın,Ali­beğ­li,Çi­me­li,Di­rek­li,Aşa­ğı­dam,Kas­tal,Zi­ya­ret,Katma,Me­tin­li ve Ali­köy ´dür.​Bun­la­rın hepsi Türk­men kö­yü­dür ve böl­ge­de­ki Türk­men köy­le­rin­den sa­de­ce ba­zı­la­rı­dır.Bu köy­ler de aynı Kilis gibi Hatay gibi ya­şa­mak­tay­dı­lar,onlar gibi yemek ye­mek­te,onlar gibi kız­la­rı­nı ev­len­dir­mek­te,onlar gibi ölü­le­ri­ni def­net­mek­tey­di­ler.​Ama savaş yü­zün­den bugün kül­tür­le­ri yok edil­miş du­rum­da.​Bu ha­re­kat ile bir­lik­te yer­le­ri­ne dö­ner­ler­se bu kül­tü­rü ye­ni­den inşa etme şans­la­rı ola­cak­tır.Ve Türk or­du­su da kar­deş­le­ri­nin kül­tür­le­ri­ni ko­ru­muş ola­cak­lar­dır.Bu kül­tür ora­da­ki 1000 yıl­lık Türk ha­ki­mi­ye­tin­den da­mı­tıl­mış­tır.Türk­men var­lı­ğı böy­le­ce hüküm sür­mek­tey­di.Tür­ki­ye´nin güney sı­nı­rı boy­dan boya Türk­ler´e aitti.​Me­se­la Azez en ka­la­ba­lık Türk­men gru­bun ha­ki­mi­ye­tin­dey­di.​Ve ha­re­ka­tın diğer bir odak nok­ta­sı Men­biç de ta­ma­men Türk­men ha­ki­mi­ye­tin­dey­di.İşte böyle bir coğ­raf­ya­da Türk Or­du­su ha­re­kat yap­mak­ta­dır.

 

TÜRK­MEN­LERİN SURİYE´DEKİ ESKİ DU­RUM­LA­RI


Türk­men­ler böl­ge­nin 1000 yıl­lık ha­ki­miy­di­ler ancak Os­man­lı da­ğı­lın­ca sö­mür­ge ida­re­si­nin elin­de kalan böl­ge­de ya­şa­ma­ya devam et­ti­ler ve kim­lik ya­rıl­ma­la­rı ya­şa­dı­lar.Hatay ne kadar son­ra­dan Tür­ki­ye´ye ka­tı­la­bil­diy­se de diğer Türk­men şe­hir­le­ri o kadar şans­lı de­ğil­di.1939´da Hatay Tür­ki­ye´ye ka­tı­lır­ken 1941´de Halep´te Türk­men­ler ka­le­ye Türk bay­ra­ğı çe­ki­yor­du.Ger­çek­ten Tür­ki­ye bu­ra­da­ki soy­daş­la­rı­na hep bir umut oldu.Tür­ki­ye´deki in­kı­lap­lar da bu­ra­da­ki Türk­men şe­hir­le­ri ta­ra­fın­dan kabul gördü.Me­se­la Ce­rab­lus oymak bey­le­rin­den Mus­ta­fa Paşa oğlu Kel Meh­met Ağa şapka dev­ri­mi za­ma­nın­da Halep için­de aynı ye­ni­li­ği oymak hal­kı­na uy­gu­la­ya­rak on­la­ra da şapka giy­dir­miş­ti.Ancak Su­ri­ye hü­kü­me­ti Fransızlarin desteği ile onu ve kardeşini bu yüz­den 1 ay hapis etti ve hapisten çıkarken ine ile zehirlemış ve sonrasında vefat etmiışler .İstik­la­li­ni 1946´da ka­za­nan Su­ri­ye Hüsnü Zaim dev­rin­de(1949) Tür­ki­ye´ye yakın bir po­li­ti­ka iz­ler­ken onun dev­ril­me­si üze­ri­ne Tür­ki­ye düş­man­lı­ğı baş­la­dı.1966´da Mısır et­ki­sin­de­dir ve Nasır sos­ya­list bir nizam tat­bik et­me­ye ça­lış­sa da Su­ri­ye kendi sos­ya­list po­li­ti­ka­sı­nı ya­ra­tı­yor­du.Bu sos­ya­list re­ji­min za­rar­la­rı­nı Türk­ler pa­ha­lı­ya öde­miş­tir.Çünkü Türk­ler büyük top­rak sa­hi­bi­dir­ler ve dev­let top­rak sa­hip­le­ri­nin ara­zi­le­ri­ne el koy­ma­ya baş­la­mış­tı.Bu yüz­den Türk­ler artık tarım ve hay­van­cı­lık ya­pa­ma­ya­cak hale gel­miş­ti yani ge­çi­ne­me­yecek hal­dey­di­ler.

İşte Türk­men­ler Su­ri­ye dev­le­ti­ni bu kadar kor­kut­muş­lar­dı ve dev­let de on­la­rı sin­di­ri­ci bir po­li­ti­ka güt­müş­tü.Ve hatta hü­kü­met böl­ge­ler­de iz­le­nen Türk film­le­ri­ni yasak et­miş­ti,Türk­men­le­ri yok farz edi­yor­du.(Or­hon­lu,Türk Dün­ya­sı El Ki­ta­bı,1135)

Ancak Türk­men­ler her fır­sat­ta var­lık­la­rı­nı hay­kır­ma­ya devam et­ti­ler.​Bu Su­ri­ye İç Sa­va­şı´nda da böl­ge­sel oyun­la­ra karşı ilk cephe alan bu Türk­men­ler´in si­lah­lı kuv­vet­le­riy­di.​Yani şim­di­ki Özgür Su­ri­ye Or­du­su´nun çe­kir­dek kuv­ve­ti­ni oluş­tur­muş­tu.Bu kuv­vet­ler ile sa­va­şan PKK tabi ki de ye­nil­me­ye mah­kum ola­cak­tır.

 kaynak;

http://www.datca-haber.com/yazarlar/aydin-balci/